راهنمای استفاده از سوال و جواب


برچسب سوالات: راهنمای سایت

سوال بپرس و همون لحظه جواب بگیر
01
عضو

13
سوال

18
جواب


این گروه به منظور کمک به کاربران برای استفاده راحت و بی دردسر از تمامی امکانات سایت سوال و جواب ایجاد شده است.

وب سایت:   soja.ir/About.aspx
نام کاربری مدیر: .:.soja.:.m_h_hajiyan
248  سوال

m_h_hajiyan
175  جواب

راهنمای استفاده از سوال و جواب


برچسب سوالات: راهنمای سایت سوال بپرس و همون لحظه جواب بگیر

این سوالا تازه ثبت شدن؛ جوابشونو می دونی؟
{کد زبان=}html{برنامه=}<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Computer_Camp</title> <link rel="icon" href="images/logo/عکس کانال آپارات.jpg" type="image/ico" /> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-rtl.min.css"> <link href=" ( لینک ) " rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <!-- 111 --> <!-- <style> .all-scroll {cursor: all-scroll;} .cell {cursor: cell;} .col-resize {cursor: col-resize;} .copy {cursor: copy;} .e-resize {cursor: e-resize;} .grab {cursor: -webkit-grab; cursor: grab;} .grabbing {cursor: -webkit-grabbing; cursor: grabbing;} .help {cursor: help;} .move {cursor: move;} .n-resize {cursor: n-resize;} .nesw-resize {cursor: nesw-resize;} .nwse-resize {cursor: nwse-resize;} .no-drop {cursor: no-drop;} .none {cursor: none;} .not-allowed {cursor: not-allowed;} .pointer {cursor: pointer;} .progress {cursor: progress;} .row-resize {cursor: row-resize;} .s-resize {cursor: s-resize;} .se-resize {cursor: se-resize;} .sw-resize {cursor: sw-resize;} .text {cursor: text;} .w-resize {cursor: w-resize;} .wait {cursor: wait;} .zoom-in {cursor: zoom-in;} .zoom-out {cursor: zoom-out;} </style> --> <!-- end111 --> <body class="rtl "> <!--Home --> <div id="home"> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top"> <a href="#" class="nabar-brand"> <img src="images/logo/غکس کانال جدید قبلی آپارات.jpg" alt="Computer_Camp" width="30" height="30"> </a> <a class="navbar-brand" href="#">Computer_Camp</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">خانه <span class="sr-only">(current)</span></a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">درباره ما</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="amozesh.html">آموزش ها </a> </li> <li class="nav-item">
چند تا سوال بدون جواب تصادفی:
{کد زبان=}html{برنامه=}<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Computer_Camp</title> <link rel="icon" href="images/logo/عکس کانال آپارات.jpg" type="image/ico" /> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-rtl.min.css"> <link href=" ( لینک ) " rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <!-- 111 --> <!-- <style> .all-scroll {cursor: all-scroll;} .cell {cursor: cell;} .col-resize {cursor: col-resize;} .copy {cursor: copy;} .e-resize {cursor: e-resize;} .grab {cursor: -webkit-grab; cursor: grab;} .grabbing {cursor: -webkit-grabbing; cursor: grabbing;} .help {cursor: help;} .move {cursor: move;} .n-resize {cursor: n-resize;} .nesw-resize {cursor: nesw-resize;} .nwse-resize {cursor: nwse-resize;} .no-drop {cursor: no-drop;} .none {cursor: none;} .not-allowed {cursor: not-allowed;} .pointer {cursor: pointer;} .progress {cursor: progress;} .row-resize {cursor: row-resize;} .s-resize {cursor: s-resize;} .se-resize {cursor: se-resize;} .sw-resize {cursor: sw-resize;} .text {cursor: text;} .w-resize {cursor: w-resize;} .wait {cursor: wait;} .zoom-in {cursor: zoom-in;} .zoom-out {cursor: zoom-out;} </style> --> <!-- end111 --> <body class="rtl "> <!--Home --> <div id="home"> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top"> <a href="#" class="nabar-brand"> <img src="images/logo/غکس کانال جدید قبلی آپارات.jpg" alt="Computer_Camp" width="30" height="30"> </a> <a class="navbar-brand" href="#">Computer_Camp</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">خانه <span class="sr-only">(current)</span></a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">درباره ما</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="amozesh.html">آموزش ها </a> </li> <li class="nav-item">
{کد زبان=}html{برنامه=}<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Computer_Camp</title> <link rel="icon" href="images/logo/عکس کانال آپارات.jpg" type="image/ico" /> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-rtl.min.css"> <link href=" ( لینک ) " rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <!-- 111 --> <!-- <style> .all-scroll {cursor: all-scroll;} .cell {cursor: cell;} .col-resize {cursor: col-resize;} .copy {cursor: copy;} .e-resize {cursor: e-resize;} .grab {cursor: -webkit-grab; cursor: grab;} .grabbing {cursor: -webkit-grabbing; cursor: grabbing;} .help {cursor: help;} .move {cursor: move;} .n-resize {cursor: n-resize;} .nesw-resize {cursor: nesw-resize;} .nwse-resize {cursor: nwse-resize;} .no-drop {cursor: no-drop;} .none {cursor: none;} .not-allowed {cursor: not-allowed;} .pointer {cursor: pointer;} .progress {cursor: progress;} .row-resize {cursor: row-resize;} .s-resize {cursor: s-resize;} .se-resize {cursor: se-resize;} .sw-resize {cursor: sw-resize;} .text {cursor: text;} .w-resize {cursor: w-resize;} .wait {cursor: wait;} .zoom-in {cursor: zoom-in;} .zoom-out {cursor: zoom-out;} </style> --> <!-- end111 --> <body class="rtl "> <!--Home --> <div id="home"> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top"> <a href="#" class="nabar-brand"> <img src="images/logo/غکس کانال جدید قبلی آپارات.jpg" alt="Computer_Camp" width="30" height="30"> </a> <a class="navbar-brand" href="#">Computer_Camp</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">خانه <span class="sr-only">(current)</span></a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">درباره ما</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="amozesh.html">آموزش ها </a> </li> <li class="nav-item">
{کد زبان=}html{برنامه=}<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Computer_Camp</title> <link rel="icon" href="images/logo/عکس کانال آپارات.jpg" type="image/ico" /> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-rtl.min.css"> <link href=" ( لینک ) " rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> </head> <!-- 111 --> <!-- <style> .all-scroll {cursor: all-scroll;} .cell {cursor: cell;} .col-resize {cursor: col-resize;} .copy {cursor: copy;} .e-resize {cursor: e-resize;} .grab {cursor: -webkit-grab; cursor: grab;} .grabbing {cursor: -webkit-grabbing; cursor: grabbing;} .help {cursor: help;} .move {cursor: move;} .n-resize {cursor: n-resize;} .nesw-resize {cursor: nesw-resize;} .nwse-resize {cursor: nwse-resize;} .no-drop {cursor: no-drop;} .none {cursor: none;} .not-allowed {cursor: not-allowed;} .pointer {cursor: pointer;} .progress {cursor: progress;} .row-resize {cursor: row-resize;} .s-resize {cursor: s-resize;} .se-resize {cursor: se-resize;} .sw-resize {cursor: sw-resize;} .text {cursor: text;} .w-resize {cursor: w-resize;} .wait {cursor: wait;} .zoom-in {cursor: zoom-in;} .zoom-out {cursor: zoom-out;} </style> --> <!-- end111 --> <body class="rtl "> <!--Home --> <div id="home"> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top"> <a href="#" class="nabar-brand"> <img src="images/logo/غکس کانال جدید قبلی آپارات.jpg" alt="Computer_Camp" width="30" height="30"> </a> <a class="navbar-brand" href="#">Computer_Camp</a> <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button> <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> <ul class="navbar-nav mr-auto"> <li class="nav-item active"> <a class="nav-link" href="#">خانه <span class="sr-only">(current)</span></a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="#">درباره ما</a> </li> <li class="nav-item"> <a class="nav-link" href="amozesh.html">آموزش ها </a> </li> <li class="nav-item">پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ai) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.