جدیدترین سوالات

سلام و عرض ادب

و بنده هم تمامی کدها و پاسخ هایی که مربوط بوده اند را تست و مطالعه کرده‌ام اما واقعا با اینکه مساله ساده است، برای قالب کتاب ما که در زی پرشین است، خروجی مد نظر تولید نمیشود. نه تنها برای قالب کتاب ما، بلکه برای حتی برای قالب زی پرشینی که در اکثر قالب پایان نامه ها و کتب استفاده می‌شود وجود داشت نیز جواب نداد.

خروجی که میخواهم، خیلی ساده با زبان کد به شرح زیر است:
\fancyhead[LO,RE]{\thepage}
\fancyhead[LE]{کتاب جبرخطی}
\fancyhead[RO]{\leftmark}

خروجی مد نظر به زبان فارسی به شرح زیر است:
صفحات زوج بالا سمت راست شماره‌ی آن صفحه‌ی زوج درج شود
صفحات زوج بالا سمت چپ متن دلخواه سلام دنیا درج شود
صفحات فرد بالا سمت راست عنوان فصل درج شود
صفحات فرد بالا سمت چپ شماره‌ی آن صفحه‌ی فرد درج شود.

لازم به ذکر است که پکیج های پیشنیاز نیز اد می کنم و هدر های قبلی را نیر با دستور \fancyhf{} حذف می کنم، اما باز هم خروجی مطلوب را نمی دهد.
نتیجه گرفته‌ام که انگار کامپایلر فرقی بین صفحات زوج و فرد قایل نمی‌شود.

کدهای کتاب خدمت اساتید گرانقدر ضمیمه شدند.

پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگزارم
 
 
\documentclass [
a4paper,
fleqn,% type of the paper...
11pt, % set the size of the main font in the document...
oneside % sides of the paper...
] {report} % for longer reports containing several chapters, small books, thesis...
% this is for prime in mathematic formulas...
\newcommand* {\everymodeprime} {
\ensuremath {\prime}
}

% this part is for code styling inside document...
\usepackage {fancyvrb}
\DefineVerbatimEnvironment {code} {Verbatim} {fontsize = \small}
\DefineVerbatimEnvironment {example} {Verbatim} {fontsize = \small}

% make the meta information for the pdf file...
\usepackage [
pdfauthor = {rrrr},
pdftitle = {Linear Algebra Book},
pdfsubject = {Book},
pdfkeywords = {LA},
breaklinks = true
] {hyperref}

% mathematic package...
\usepackage[fleqn]{amsmath}

%%%%
%\fancyhead[RE]{\text{کتاب فیزیک}}
%\fancyhead[LO]{\thepage}
%\fancyhead[LE]{\leftmark}
%\fancyhead[RO]{\text{کتاب جبر}}
%%%%
% Set the left margin for equations
\setlength{\mathindent}{0em} % You can adjust the length as needed


\usepackage{regexpatch}

% Redefine double dollar to use \[ ... \]
%\def\[#1\]{\begin{equation*}#1\end{equation*}}

% Redefine $$ to use \[ ... \]


% Patch the $$ command to use fleqn
%\pretocmd{\[}{\begin{equation}}{}{}
% \apptocmd{\]}{\end{equation}}{}{}

% define color for table...
\usepackage [table] {xcolor}
\definecolor {gray} {rgb} {.4, .4, .4}

% to import images...
\usepackage {graphicx}
\usepackage{subfigure}
% \usepackage {etoolbox}

% make all the images centre in horizontal alignment...
\makeatletter
\g@addto@macro\@floatboxreset\centering
\makeatother

% package for changing headings style...
\usepackage {fancyhdr}

% setting the margins of page...
\usepackage [
top = 5.1cm,
right = 4.5cm,
bottom = 5.1cm,
left = 4.5cm
] {geometry}

% multiline comments...
\usepackage {comment}

% force figure placement in text...
\usepackage {float}

% add multi-row property to tables...
\usepackage {multirow}


% remove ugly borders around clickable hyperlinks...
\hypersetup {hidelinks}

% add references in table of contents...
\usepackage [
nottoc,
notlot,
notlof
] {tocbibind}

% pushes the footnote to the bottom of the page...
\usepackage [bottom] {footmisc}
\usepackage{sectsty} % For section font customizations

% Replace dots with dashes in equation numbers
\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}-\arabic{equation}}% بسته‌ای برای ظاهر شدن «مراجع» و «نمایه» در فهرست مطالب
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
% دستورات مربوط به ایجاد نمایه
\usepackage{makeidx}
\makeindex
%%%%
\usepackage{amssymb}
%%%%
\usepackage{amsthm}
\usepackage[fleqn]{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{paralist}
%%%%
\usepackage{subcaption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}%%%%

% Replace dots with dashes in section numbering


%%%%

%%%%
%تعریف و نحوه ظاهر شدن عنوان قضیه‌ها، تعریف‌ها، مثال‌ها و ...
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\theoremstyle{definition}
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\newtheorem{definition}{تعریف}[section]
\newtheorem{theorem}{قضیه}[section]
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\newtheorem{lemma}{لم}[section]
\newtheorem{proposition}{گزاره}[section]
\newtheorem{corollary}{نتیجه}[section]
\newtheorem{remark}{ملاحظه}[section]
\newtheorem{hypo}{فرضیه}[section]
\newtheorem{prob}{مساله}[section]
\newtheorem{exx}{مثال}[section]
\newtheorem{point}{نکته}[section]
\newtheorem{notice}{توجه}[section]
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}% import the xepersian package...
\usepackage{xepersian}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lipsum}


%%%%


\usepackage{supertabular}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lipsum} % For generating dummy text
%%%%


\usepackage{perpage}
\MakePerPage{footnote} % Reset footnotes on each page
% Reset footnotes at the start of each chapter
%\newfontfamily\STITRBD{STITRBD}

% set the default font family and font size...
\settextfont [Scale = 1.1] {BNazanin}
%\setdigitfont [Scale = 1.1] {B Yas}

\setlatintextfont [Scale = 1.05] {Times New Roman}

% root directory for images...
\graphicspath {{images/}}

% make the normal pages header...
%\pagestyle {fancy}
% page number at the left side of header...
%\lhead {\thepage}
% chapter title at the right side of header...
%\rhead {\leftmark}

\usepackage{zwpagelayout}

%%%%
%%%%%%%%

%%%%
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} % Clear all headers and footers
\lhead {\thepage}
\fancyhead[R]{\leftmark} % Page number at the top right
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add a header rule

Define a new page style for Farsi pages without the bottom page number
\fancypagestyle{farsi-no-bottom-page-number}{%
\fancyhf{} % Clear all headers and footers
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add a header rule
\fancyhead[R]{\leftmark} % Page number at the top right
}
%%%%


\usepackage{fancyhdr}


%\defpersianfont\STITRBD{STITRBD}
%

%%%% Replace dots with dashes in equation numbers%%%%
\usepackage{sectsty} % پکیج دستی سازی تنظیمات نحوه ارجاع دهی فرمول ها و متن
\usepackage{glossaries}
\makeglossaries

%\usepackage{titlesec}

%تعریف محیط جدید جهت جایگزینی - با . در ارجاع دهی فرمول ها
\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}-\arabic{equation}}%تعریف محیط جدید جهت جایگزینی - بجای . در شماره گذاری تایتل‌ها
\renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
\renewcommand{\thesection}{\thechapter-\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\thesection-\arabic{subsection}}
\renewcommand{\thesubsubsection}{\thesubsection-\arabic{subsubsection}}
% {\chaptertitlename\ \thechapter}{26pt}{\Huge}

%%%%
%تغییر فونت و سایزعناوین و شمارنده ها و ...:\usepackage{fontspec}

\newfontfamily{\btitr}{BTitrBold}

\newcommand\YUGE{\fontsize{48}{60}\selectfont}
\newcommand\LLLL{\fontsize{26}{60}\selectfont}
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \if@RTL\raggedleft\else\raggedright\fi \normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\YUGE\bfseries\btitr\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 40\p@
\fi
\interlinepenalty\@M
\LLLL \bfseries\btitr #1\par\nobreak
\vskip 30\p@
}}
\makeatother

%%%%%%%%% override the references section title name...
\renewcommand\bibname {فهرست مراجع}
% some constant variables...
\input {TeX/constants}
% input the cover information for persian cover...
\input {TeX/fa/cover_info}
% input the cover information for english cover...
\input {TeX/en/cover_info}
% input symbols used in the thesis...
\input {TeX/symbols}
% some helper functions...
\input {TeX/functions}

% define line height...
\linespread {1.35}%%
%\usepackage{titlesec} % For section title customizations
%\titleformat{\chapter}[display]
%{\normalfont\huge\bfseries\bfseries\TitrB} % Change the font to Dashaq
%{\LARGE\thechapter}{1em}{\Huge}

%\usepackage{scrlayer-scrpage}

% Replace dashes with dots in section numbering
%\titleformat{\section}
%{\normalfont\Large\bfseries}{\thesection.}{1em}{}
%\renewcommand{\thesection}{\arabic{section} -}

% Set the Persian numeral for section numbering

% Set the Persian numeral for section numbering


% begin the document...
\begin {document}%\fancyhead[RE]{\text{کتاب فیزیک}}
%\fancyhead[LO]{\thepage}
%\fancyhead[LE]{\leftmark}
%\fancyhead[RO]{\text{کتاب جبر}}
% the cover page...
% \include {TeX/fa/cover}

% submission page...
% \include {TeX/fa/submission}

% evaluation page...
% \include {TeX/fa/evaluation}

% acknowledgements page...
% \include {TeX/fa/acknowledgements}


% alphabetic page numbering for non-report pages...
\pagenumbering {alph}% the abstract page...
\include {TeX/fa/abstract}


% table of content...
\tableofcontents
\newpage
% group the list of figures, list of tables and table of contents in one page...
\begingroup
\let\clearpage\relax
% list of figures...
% \listoffigures
% list of tables...
% \listoftables
\endgroup

% begin the arabic page numbering from now on...
\pagenumbering {arabic}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add header rule
%

% the report body...
\include {TeX/body/1-introduction}
\include {TeX/body/2-related_works}
\include {TeX/body/3-proposed_method}
\include {TeX/body/4-evaluation}
\include {TeX/body/5-conclusion}
\include {TeX/body/6-innerProduct}
\include {TeX/body/7-AppsInnerproduct}
\include {TeX/body/8-EigenVectorsEigenValues}
\include {TeX/body/9-AppsOfEigenVectorsEigenValues}
\include {TeX/body/10-SingularValuesDecompodition}
% \include {TeX/body/7-conclusion}
\include {TeX/body/10-2-Attachment}

% \include {TeX/body/6-references}
\bibliography{ref.bib}
\bibliographystyle{unsrt-fa}
% appendixes section...
\begin {latin}
% english abstract page...
\include {TeX/en/abstract}

% english cover page...
\include {TeX/en/cover}
\end {latin}
\include {TeX/body/11a-Dictionary}
\include {TeX/body/11-Dictionary}
\include {TeX/body/12-DictionaryFatoEn}
\end {document}
جستجو در بانک سوالات
در این قسمت می توانید بخشی از متن سوال را وارد نموده و به دنبال سوال مورد نظر خود بگردید:

بخشی از متن سوال:

تبدیل فایل Word به PDF

چطور می تونم یک فایل Word 2007 رو به فایل PDF تبدیل کنم؟255
امتیاز

جواب های موجود برای این سوال:


ازین پس می توانید به کاربرانی که دوست دارید هدیه بدهید! کافیست بر روی علامت    در کنار تصویر آنها کلیک کنید!

15


جواب برای این سوال ثبت شده است!

تازه ترین


جواب ها رو اول نشون بده

پرامتیاز ترین


جواب ها رو اول نشون بده

15 جواب برای این سوال ثبت شده!

چینش بر اساس زمان ثبت


چینش بر اساس امتیاز


بهترین جواب :

0
30
30

mhr_online

شما میتوانید به صورت آنلاین یا آفلاین این کار را انجام دهید. نرم افزارهای زیادی برای این کار موجود است اما برای استفاده در ویندوز از برنامه (pdf2word (hello pdf) استفاده کنید که رایگان و دارای حجم کمی می باشد. لینک دانلود: ( لینک ) ener' target='_blank'> ( ل ( لینک ) از لینک زیر دانلود کنید: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5&displaylang=en
0
امتیاز


1
1
4

parsa1155

( لینک )


این فیلم رو ببین درست میشه.
0
امتیاز


9201
9792
48382

Guest

با سلام
تبديل pdf فارسي و انگليسي به word با ارزان ترين و بهترين کيفيت

با حداقل ويرايش

جهت تست مي توانيد فايل pdf .خود را براي ما ارسال کنيد

( لینک )

-1
امتیاز


9201
9792
48382

Guest

سلام یه سوال، وقتی فایل ورد رو به پی دی اف تبدیل میکنم عکس ها داخل پی دی اف تار میشن، قبلا اینجور نبود، نمیدون چه مشکلی دارند، کسی میدونه راهنماییم کنه؟
0
امتیاز


0
11
30

peyman.n

سلام دوست من. جواب سوال به صورت عمومی اینجاست.
بله فایل PDF به Word تبدیل می شه اما شرط داره :1- آیا این PDF عکس هست ؟ 2- آیا این PDF متن است؟
اگر عکس باشه تمامی جواب های بالارو بریز دور ولی اما اگر متن باشه پس دو شرط دیگه لازمه :
1- متن انگلیسی ؟ 2- متن فارسی ؟
اگر متن انگلیسی بود تمامی جواب های بالا درسته ! در سایت من هم برنامه برای کانورتش وجود داره Pnavaie.com
اما اگر متن فارسی بود باز هم همه جواب هارو دور بریز !!
اما این 2 حالت دور ریختنو نمیشه کاریش کرد؟
چرا می شه اما نه با برنامه های نام برده شده ، بلکه روش حرفه ای و زیبایی داره که هم عکس تبدیل به متن می شه و هم متن فارسی تبدیل به Word می شه ؟ اما چطوری ؟ با برنامه One note که کارش ویراستاری هستش اما این امکان را هم داره.
اما اگر نمیدونی چطوری این کار رو انجام بدی و نیاز به آموزش داری لطفا به سایت من بیا و به من بگو تا آموزششو برات بزارم :
سایت من : Pnavaie.com
0
امتیاز
guest : سلام اما وقتی من تبدیل میکنم زمینش تغیر میکنه مثلا وقتی توی ورد یکی بو اینجا از زمینش چنتا عکس نشون میده چیکار کنم این تغییر نکنه
- 19 فروردین ماه 1396


9201
9792
48382

Guest

سلام
من می خواستم بدونم که برای اینکه جدولی رو که از جای دیگه آپلود کرده ای بخواهیم اندازه اش بهم نخوره و همانطور که بوده در وورد SAVE بشه چه باید کرد؟
0
امتیاز


0
2
30

saeid1972

خود برنامه وقتی save as را میزنید ، امکان انتخاب فرمت ذخیره را برای pdf دارد
-1
امتیاز


1
4
46

genius

البته معمول اين است كه از خود نرم افزار اكربات ورژن 8 يا بالاتر استفاده شود اما اگر فايل شما حاوي متن فارسي و جداول است بهترين نرم افزاري كه من ديده ام و شكل و حاشيه ها و متن را خراب نميكند برنامه Sonic PDF Creator ورژن 2.0 يا بالاتر است
0
امتیاز


1
8
39

hozour

سلام نرم فزاری هست به نام PDF995 یه پرینتر نصب می کنه و براحتی رو هر نرم افزار دیگری هم کار می کنه در ضمن رایگان هم هست ( لینک )
0
امتیاز


4
22
63

iranxp

با نصب برنامه Adobe acrobat Professional شما ميتوانيد به راحتي اين كار رو انجام بدهيد . وقتي برنامه را نصب كنيد در محيط آفيس در قسمت پرينت يك پرينتر با نام Acrobat PDF اضافه ميشود كه با انتخاب آن متن شما به Pdf تبديل ميشه .
0
امتیاز


4
19
83

hadi22

Word to PDF Converter یاPDFCreatorیا Word 2007 Handbuch pdf
0
امتیازمشاهده ی سایر جواب ها


1 2

آخرین صفحه : 1 از 2 اولین


جواب تو چیه؟
userImage
کاربر میهمان
     

17500 تومان هدیه بهترین جواب

22500 تومان هدیه بهترین جواب


پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ai) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.