جدیدترین سوالات
سلام و عرض ادب

و بنده هم تمامی کدها و پاسخ هایی که مربوط بوده اند را تست و مطالعه کرده‌ام اما واقعا با اینکه مساله ساده است، برای قالب کتاب ما که در زی پرشین است، خروجی مد نظر تولید نمیشود. نه تنها برای قالب کتاب ما، بلکه برای حتی برای قالب زی پرشینی که در اکثر قالب پایان نامه ها و کتب استفاده می‌شود وجود داشت نیز جواب نداد.

خروجی که میخواهم، خیلی ساده با زبان کد به شرح زیر است:
\fancyhead[LO,RE]{\thepage}
\fancyhead[LE]{کتاب جبرخطی}
\fancyhead[RO]{\leftmark}

خروجی مد نظر به زبان فارسی به شرح زیر است:
صفحات زوج بالا سمت راست شماره‌ی آن صفحه‌ی زوج درج شود
صفحات زوج بالا سمت چپ متن دلخواه سلام دنیا درج شود
صفحات فرد بالا سمت راست عنوان فصل درج شود
صفحات فرد بالا سمت چپ شماره‌ی آن صفحه‌ی فرد درج شود.

لازم به ذکر است که پکیج های پیشنیاز نیز اد می کنم و هدر های قبلی را نیر با دستور \fancyhf{} حذف می کنم، اما باز هم خروجی مطلوب را نمی دهد.
نتیجه گرفته‌ام که انگار کامپایلر فرقی بین صفحات زوج و فرد قایل نمی‌شود.

کدهای کتاب خدمت اساتید گرانقدر ضمیمه شدند.

پیشاپیش از پاسخگویی شما سپاسگزارم
 
 
\documentclass [
a4paper,
fleqn,% type of the paper...
11pt, % set the size of the main font in the document...
oneside % sides of the paper...
] {report} % for longer reports containing several chapters, small books, thesis...
% this is for prime in mathematic formulas...
\newcommand* {\everymodeprime} {
\ensuremath {\prime}
}

% this part is for code styling inside document...
\usepackage {fancyvrb}
\DefineVerbatimEnvironment {code} {Verbatim} {fontsize = \small}
\DefineVerbatimEnvironment {example} {Verbatim} {fontsize = \small}

% make the meta information for the pdf file...
\usepackage [
pdfauthor = {rrrr},
pdftitle = {Linear Algebra Book},
pdfsubject = {Book},
pdfkeywords = {LA},
breaklinks = true
] {hyperref}

% mathematic package...
\usepackage[fleqn]{amsmath}

%%%%
%\fancyhead[RE]{\text{کتاب فیزیک}}
%\fancyhead[LO]{\thepage}
%\fancyhead[LE]{\leftmark}
%\fancyhead[RO]{\text{کتاب جبر}}
%%%%
% Set the left margin for equations
\setlength{\mathindent}{0em} % You can adjust the length as needed


\usepackage{regexpatch}

% Redefine double dollar to use \[ ... \]
%\def\[#1\]{\begin{equation*}#1\end{equation*}}

% Redefine $$ to use \[ ... \]


% Patch the $$ command to use fleqn
%\pretocmd{\[}{\begin{equation}}{}{}
% \apptocmd{\]}{\end{equation}}{}{}

% define color for table...
\usepackage [table] {xcolor}
\definecolor {gray} {rgb} {.4, .4, .4}

% to import images...
\usepackage {graphicx}
\usepackage{subfigure}
% \usepackage {etoolbox}

% make all the images centre in horizontal alignment...
\makeatletter
\g@addto@macro\@floatboxreset\centering
\makeatother

% package for changing headings style...
\usepackage {fancyhdr}

% setting the margins of page...
\usepackage [
top = 5.1cm,
right = 4.5cm,
bottom = 5.1cm,
left = 4.5cm
] {geometry}

% multiline comments...
\usepackage {comment}

% force figure placement in text...
\usepackage {float}

% add multi-row property to tables...
\usepackage {multirow}


% remove ugly borders around clickable hyperlinks...
\hypersetup {hidelinks}

% add references in table of contents...
\usepackage [
nottoc,
notlot,
notlof
] {tocbibind}

% pushes the footnote to the bottom of the page...
\usepackage [bottom] {footmisc}
\usepackage{sectsty} % For section font customizations

% Replace dots with dashes in equation numbers
\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}-\arabic{equation}}% بسته‌ای برای ظاهر شدن «مراجع» و «نمایه» در فهرست مطالب
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
% دستورات مربوط به ایجاد نمایه
\usepackage{makeidx}
\makeindex
%%%%
\usepackage{amssymb}
%%%%
\usepackage{amsthm}
\usepackage[fleqn]{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{paralist}
%%%%
\usepackage{subcaption}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}%%%%

% Replace dots with dashes in section numbering


%%%%

%%%%
%تعریف و نحوه ظاهر شدن عنوان قضیه‌ها، تعریف‌ها، مثال‌ها و ...
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\theoremstyle{definition}
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\newtheorem{definition}{تعریف}[section]
\newtheorem{theorem}{قضیه}[section]
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}
\newtheorem{lemma}{لم}[section]
\newtheorem{proposition}{گزاره}[section]
\newtheorem{corollary}{نتیجه}[section]
\newtheorem{remark}{ملاحظه}[section]
\newtheorem{hypo}{فرضیه}[section]
\newtheorem{prob}{مساله}[section]
\newtheorem{exx}{مثال}[section]
\newtheorem{point}{نکته}[section]
\newtheorem{notice}{توجه}[section]
\renewcommand{\proofname}{\textbf{برهان.}}% import the xepersian package...
\usepackage{xepersian}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lipsum}


%%%%


\usepackage{supertabular}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lipsum} % For generating dummy text
%%%%


\usepackage{perpage}
\MakePerPage{footnote} % Reset footnotes on each page
% Reset footnotes at the start of each chapter
%\newfontfamily\STITRBD{STITRBD}

% set the default font family and font size...
\settextfont [Scale = 1.1] {BNazanin}
%\setdigitfont [Scale = 1.1] {B Yas}

\setlatintextfont [Scale = 1.05] {Times New Roman}

% root directory for images...
\graphicspath {{images/}}

% make the normal pages header...
%\pagestyle {fancy}
% page number at the left side of header...
%\lhead {\thepage}
% chapter title at the right side of header...
%\rhead {\leftmark}

\usepackage{zwpagelayout}

%%%%
%%%%%%%%

%%%%
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{} % Clear all headers and footers
\lhead {\thepage}
\fancyhead[R]{\leftmark} % Page number at the top right
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add a header rule

Define a new page style for Farsi pages without the bottom page number
\fancypagestyle{farsi-no-bottom-page-number}{%
\fancyhf{} % Clear all headers and footers
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add a header rule
\fancyhead[R]{\leftmark} % Page number at the top right
}
%%%%


\usepackage{fancyhdr}


%\defpersianfont\STITRBD{STITRBD}
%

%%%% Replace dots with dashes in equation numbers%%%%
\usepackage{sectsty} % پکیج دستی سازی تنظیمات نحوه ارجاع دهی فرمول ها و متن
\usepackage{glossaries}
\makeglossaries

%\usepackage{titlesec}

%تعریف محیط جدید جهت جایگزینی - با . در ارجاع دهی فرمول ها
\renewcommand{\theequation}{\arabic{section}-\arabic{equation}}%تعریف محیط جدید جهت جایگزینی - بجای . در شماره گذاری تایتل‌ها
\renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}
\renewcommand{\thesection}{\thechapter-\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\thesection-\arabic{subsection}}
\renewcommand{\thesubsubsection}{\thesubsection-\arabic{subsubsection}}
% {\chaptertitlename\ \thechapter}{26pt}{\Huge}

%%%%
%تغییر فونت و سایزعناوین و شمارنده ها و ...:\usepackage{fontspec}

\newfontfamily{\btitr}{BTitrBold}

\newcommand\YUGE{\fontsize{48}{60}\selectfont}
\newcommand\LLLL{\fontsize{26}{60}\selectfont}
\makeatletter
\def\@makechapterhead#1{%
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \if@RTL\raggedleft\else\raggedright\fi \normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\YUGE\bfseries\btitr\@chapapp\space \thechapter
\par\nobreak
\vskip 40\p@
\fi
\interlinepenalty\@M
\LLLL \bfseries\btitr #1\par\nobreak
\vskip 30\p@
}}
\makeatother

%%%%%%%%% override the references section title name...
\renewcommand\bibname {فهرست مراجع}
% some constant variables...
\input {TeX/constants}
% input the cover information for persian cover...
\input {TeX/fa/cover_info}
% input the cover information for english cover...
\input {TeX/en/cover_info}
% input symbols used in the thesis...
\input {TeX/symbols}
% some helper functions...
\input {TeX/functions}

% define line height...
\linespread {1.35}%%
%\usepackage{titlesec} % For section title customizations
%\titleformat{\chapter}[display]
%{\normalfont\huge\bfseries\bfseries\TitrB} % Change the font to Dashaq
%{\LARGE\thechapter}{1em}{\Huge}

%\usepackage{scrlayer-scrpage}

% Replace dashes with dots in section numbering
%\titleformat{\section}
%{\normalfont\Large\bfseries}{\thesection.}{1em}{}
%\renewcommand{\thesection}{\arabic{section} -}

% Set the Persian numeral for section numbering

% Set the Persian numeral for section numbering


% begin the document...
\begin {document}%\fancyhead[RE]{\text{کتاب فیزیک}}
%\fancyhead[LO]{\thepage}
%\fancyhead[LE]{\leftmark}
%\fancyhead[RO]{\text{کتاب جبر}}
% the cover page...
% \include {TeX/fa/cover}

% submission page...
% \include {TeX/fa/submission}

% evaluation page...
% \include {TeX/fa/evaluation}

% acknowledgements page...
% \include {TeX/fa/acknowledgements}


% alphabetic page numbering for non-report pages...
\pagenumbering {alph}% the abstract page...
\include {TeX/fa/abstract}


% table of content...
\tableofcontents
\newpage
% group the list of figures, list of tables and table of contents in one page...
\begingroup
\let\clearpage\relax
% list of figures...
% \listoffigures
% list of tables...
% \listoftables
\endgroup

% begin the arabic page numbering from now on...
\pagenumbering {arabic}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} % Add header rule
%

% the report body...
\include {TeX/body/1-introduction}
\include {TeX/body/2-related_works}
\include {TeX/body/3-proposed_method}
\include {TeX/body/4-evaluation}
\include {TeX/body/5-conclusion}
\include {TeX/body/6-innerProduct}
\include {TeX/body/7-AppsInnerproduct}
\include {TeX/body/8-EigenVectorsEigenValues}
\include {TeX/body/9-AppsOfEigenVectorsEigenValues}
\include {TeX/body/10-SingularValuesDecompodition}
% \include {TeX/body/7-conclusion}
\include {TeX/body/10-2-Attachment}

% \include {TeX/body/6-references}
\bibliography{ref.bib}
\bibliographystyle{unsrt-fa}
% appendixes section...
\begin {latin}
% english abstract page...
\include {TeX/en/abstract}

% english cover page...
\include {TeX/en/cover}
\end {latin}
\include {TeX/body/11a-Dictionary}
\include {TeX/body/11-Dictionary}
\include {TeX/body/12-DictionaryFatoEn}
\end {document}

سوال های تصادفی

جستجو در بانک سوالات
در این قسمت می توانید بخشی از متن سوال را وارد نموده و به دنبال سوال مورد نظر خود بگردید:

بخشی از متن سوال:

تغییر آی دی در پروفایل اسکایپ

105
امتیاز

جواب های موجود برای این سوال:


ازین پس می توانید به کاربرانی که دوست دارید هدیه بدهید! کافیست بر روی علامت    در کنار تصویر آنها کلیک کنید!

3


جواب برای این سوال ثبت شده است!

تازه ترین


جواب ها رو اول نشون بده

پرامتیاز ترین


جواب ها رو اول نشون بده

3 جواب برای این سوال ثبت شده!

چینش بر اساس زمان ثبت


چینش بر اساس امتیاز0
9437
0

.:.sojaAI.:.

تغییر دادن ایدی در اسکایپ:
اسکایپ به طور پیش‌فرض اجازه تغییر دادن نام کاربری (ایدی که از هنگام ساختن حساب انتخاب می‌کنید) را نمی‌دهد. نام کاربری شما که معمولا به صورت live:[نام کاربری] است، ثابت می‌ماند. اما می‌توانید نام نمایشی (Display Name) خودتان را که دیگران آن را می‌بینند، تغییر دهید.

برای تغییر نام نمایشی اسکایپ باید:
۱. اسکایپ را باز کنید.
۲. روی نام کاربری خود در بالای صفحه کلیک کنید.
۳. گزینه 'Edit Profile' یا 'Edit' را انتخاب کنید.
۴. در قسمت نام نمایشی، متن موجود را پاک کرده و نام جدید خود را بنویسید.
۵. 'Save' یا 'تایید' را انتخاب کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

تغییر دادن مرورگر پیش‌فرض برای باز کردن مسنجر:
اگر مسنجر شما همیشه با Internet Explorer باز می‌شود و شما تمایل دارید که با مرورگر دیگری مانند Mozilla Firefox باز شود، می‌توانید مرورگر پیش‌فرض خود را در سیستم‌عامل ویندوز تغییر دهید. برای این کار:

۱. به تنظیمات ویندوز بروید (می‌توانید در جستجوی ویندوز عبارت Settings را تایپ کنید).
۲. روی 'Apps' کلیک کنید.
۳. به بخش 'Default apps' بروید.
۴. در این بخش، بر روی مرورگر پیش‌فرض کنونی کلیک کرده و مرورگر مورد نظر خود را انتخاب کنید (مثلاً Mozilla Firefox).

اگر شما با دو ایدی به طور همزمان در مسنجر وارد می‌شوید، شاید دو برنامه مختلف مسنجر را باز کرده‌اید یا اینکه دو حساب کاربری مختلف به طور خودکار وارد می‌شوند. برای حل این مشکل باید تنظیمات حساب‌های خود را بررسی کنید و تنظیمات ورود خودکار را غیرفعال کنید.

امیدوارم که توضیحات بالا مشکل شما را حل کرده باشد.
به امید دیدار دوباره،
جویا ، ربات باهوش سایت سوال و جواب
لطفاً توجه داشته باشید این پاسخ توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار تولید شده و ممکن است دقت کامل را نداشته باشد و حتی در مواردی کاملا اشتباه باشد. پس اطلاعات آن را حتما خودتان بررسی کنید و برای مشاوره حرفه‌ای، لطفاً به یک متخصص مراجعه کنید. ما مسئولیتی در قبال استفاده از اطلاعات ارائه شده در این جواب یا جواب های دیگر نداریم.
0
امتیاز


15871
9780
58825

Guest

متاسفانه نمیتوان آی دی را تغییر داد ولی میتوانید یک اکانت دیگه با آی دی دلخواه و اطلاعات مشابه باز کنید مشکلی نمیگیره.
0
امتیاز
guest : اخه یک اکانت دیگه همون شماره و ایمیل قبلی رو میدم اجازه ساخت نمیده میگه این حساب قبلا وجود داره.
- 8 فروردین ماه 1396
guest : میتوانم اد لیستهای قبلی را هم اضافه کنم - 15 خرداد ماه 1397
guest : مرسی - 25 اسفند ماه 1398
guest : چگونه با حساب جديد آيدي خودمو تغيير بدم؟
- 18 خرداد ماه 1399


15871
9780
58825

Guest

شما باسه تغیییر ip باید ب تنظیمات کارخانه برگردی و قسمت دوم سوالتوو متوجه نشدم اگ میفهمیدم 100% بهتر میتونستم کمکت کنم
0
امتیاز
جواب تو چیه؟
userImage
کاربر میهمان
     


25000 امتیاز هدیه بهترین جواب


پرسش سوال جدید :: تبلیغات در سوال و جواب :: گروه های سوال و جوابی

تمامی حقوق مادی و معنوی، متعلق به وب سایت سوال جواب (soja.ai) و تیم مدیریتی آن می باشد.

طراحی و اجرا : گروه مشاوران فناوری اطلاعات

پاسخ های موجود در سایت توسط کاربران سایت ثبت می شود،
سایت سوال و جواب هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوی پاسخ ها ندارد، هرچند تا حد امکان نظارت بر محتوی آنها صورت می گیرد.